ببینید | هواپیمای غول پیکری که از فرود در باند پشیمان شد

یک هواپیما در لحظه آخر به علت مشکلات فنی باند از فرود خودداری کرد. لحظه برخاستن این هواپیما را ببینید.